Skip to main content

Wyczy?? ta?m? winylow?

Kod produktu: CLEAR_VIN_TAPE
WYBIERZ OPCJ?
Wyczy?? ta?m? winylow?
Domyślny obraz
Ta?ma winylowa podparta klejem kauczukowym utrzymuje barw? w ca?ym jej kszta?cie. W?a?ciwo?ci rozci?gaj?ce pomagaj? zapewni? prostsze linie i umo?liwiaj? czyste usuwanie. Idealny do maskowania, owijania lub uszczelniania wielu zakrzywionych lub nieregularnych powierzchni.

Informacje o produkcie

Ta?ma winylowa podparta klejem kauczukowym utrzymuje barw? w ca?ym jej kszta?cie. W?a?ciwo?ci rozci?gaj?ce pomagaj? zapewni? prostsze linie i umo?liwiaj? czyste usuwanie. Idealny do maskowania, owijania lub uszczelniania wielu zakrzywionych lub nieregularnych powierzchni. Ta?my s? trudniejsze do zerwania i zazwyczaj wymagaj? u?ycia dozownika lub no?a lub no?yczek.
  • Colour: JASNY