Skip to main content

Arkusze ze styropianu o zwi?kszonej g?sto?ci standardowej

Kod produktu: STD_POLY_SHT
WYBIERZ OPCJ?
Arkusze ze styropianu o zwi?kszonej g?sto?ci standardowej
Domyślny obraz
Arkusze polistyrenowe s? idealnym i niezwykle efektywnym kosztowo rozwi?zaniem dla firm i osób fizycznych, które chroni? przedmioty podczas wysy?ania poczt? lub kurierem, zachowuj?c wewn?trzn? ochron?.

Informacje o produkcie

Arkusze polistyrenowe s? idealnym i niezwykle efektywnym kosztowo rozwi?zaniem dla firm i osób fizycznych, które chroni? przedmioty podczas wysy?ania poczt? lub kurierem, zachowuj?c wewn?trzn? ochron?. S? one równie? szeroko stosowane w budownictwie jako izolacja. Przedmioty te podlegaj? szczególnym rozwa?aniom dotycz?cym transportu w zwi?zku z wielko?ci? i wag?.