Skip to main content

Ma?e pude?ko z foli? b?belkow? Z Lip? Samoprzylepn?

Kod produktu: BUB_POUCH_SML
WYBIERZ OPCJ?
Ma?e pude?ko z foli? b?belkow? Z Lip? Samoprzylepn?
Domyślny obraz
Torba wykonana w ca?o?ci z tworzywa sztucznego z materia?em p?cherzykowym z zaplombowanym wra?liwym na nacisk zamkni?ciem kleju. ?atwa w u?yciu wewn?trzna metoda pakowania.

Informacje o produkcie

Torba wykonana w ca?o?ci z tworzywa sztucznego z materia?em p?cherzykowym z zaplombowanym wra?liwym na nacisk zamkni?ciem kleju. ?atwa w u?yciu wewn?trzna metoda pakowania. Zapewnia d?ugotrwa?? ochron? podczas krótkich, przewidywalnych cykli wysy?ki. B?belek jest pe?niejszy i bardziej niezawodny ni? inne torby. Samoprzylepne zamkni?cie zabezpiecza zawarto??. Nadaj?cy si? do wielokrotnego u?ytku i nadaj?cy si? do recyklingu z innymi materia?ami na bazie polietylenu. Bubble Pouches maj? lepsz? wytrzyma?o?? na rozerwanie, wytrzymuj? nacisk i nadu?ycia przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochrony produktu.
  • Colour: JASNY