Skip to main content

Myd?o w sprayu Tork High Capacity Spray S11

Kod produktu: HI_CAP_SPRY_SOAP
WYBIERZ OPCJ?
Myd?o w sprayu Tork High Capacity Spray S11
Domyślny obraz
S?u?y? wi?cej mniej. Myd?o Tork Spray zapewnia 3000 dawek nie zawieraj?cych zapachu i zabarwienia skóry myd?a ?agodz?cego skór?.

Informacje o produkcie

S?u?y? wi?cej mniej. Myd?o Tork Spray zapewnia 3000 dawek nie zawieraj?cych zapachu i zabarwienia skóry myd?a ?agodz?cego skór?. To myd?o jest idealne dla pomieszcze? o wysokich parametrach skuteczno?ci. Nadaje si? do Dozowników Do Myd?a Tork Liquid & Spray, które s? ?atwe w u?yciu i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Certyfikat z oznakowaniem ekologicznym UE, co oznacza wysok? jako?? ?rodowiska naturalnego Szybkie i ?atwe uzupe?nianie sprawdzone dzi?ki ?atwej w u?yciu certyfikacji przez Szwedzkie Stowarzyszenie reumatyzmu Zapiecz?towana butelka z pompk? jednorazow? zapewnia dobr? higien? i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego Butelka zapada, gdy zawarto?? jest u?ywana, zmniejszaj?c ilo?? odpadów
  • Refill Identifier: H14