Skip to main content

Tork Mini dozownika ?rodka M1 Plastik

Kod produktu: 65800x
WYBIERZ OPCJ?
Tork Mini dozownika ?rodka M1 Plastik
Domyślny obrazTork Mini dozownika ?rodka M1 PlastikAlternatywny Obraz1Tork Mini dozownika ?rodka M1 PlastikAlternatywny Obraz3
Kompaktowe rozwi?zanie dla profesjonalnych ?rodowisk, w których konieczne jest czyszczenie r?czne i powierzchniowe, zwi?ksza wydajno??, a jednocze?nie redukuje ca?kowite koszty u?ytkowania.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Mini Centre w programie Performance Design jest kompaktowym rozwi?zaniem dla profesjonalnych ?rodowisk wymagaj?cych wycierania r?cznego i powierzchniowego. Szybko wycieraj powierzchnie dzi?ki funkcji nieograniczonego przep?ywu, która pozwala u?ytkownikom na jak najwi?ksz? liczb? wymaganych zada?. Tork Performance to nast?pna generacja dozowników do profesjonalnego wycierania. W?a?ciwa kombinacja dozownika i wycieraczki zwi?kszy wydajno??, a jednocze?nie zmniejszy ca?kowite koszty u?ytkowania. Jednor?czna obs?uga u?atwia stosowanie Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego, poniewa? u?ytkownicy docieraj? tylko do tego, co u?ywaj? Poprawa ogólnej higieny dzi?ki ?atwemu czyszczeniu Uniwersalny mechanizm blokady pomaga kontrolowa? nadu?ycia.
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: M1