Skip to main content

Granulki Vermiculite Micafil

Kod produktu: VOIDFIL000003
100 LITRÓW
Granulki Vermiculite Micafil
Domyślny obraz
Skorupiak Vermiculite jest dobrze znany jako doskona?y materia? termoizolacyjny. Vermiculit znacznie redukuje straty ciep?a w niskich temperaturach i utrzymuje wn?trze ch?odne w upalne dni.

Informacje o produkcie

Skorupiak Vermiculit jest dobrze znany jako doskona?y materia? termoizolacyjny. Wermikulit znacznie redukuje straty ciep?a w niskich temperaturach i utrzymuje wn?trze w ch?odnym klimacie. Vermiculit jest naturalnie wyst?puj?cym Vermiculite - ?atwy w obs?udze, ch?onny d?wi?kiem, odporny na rozpad, ognioodporne, wolne od b?onnika i nie powoduj?ce dzia?ania dra?ni?cego. W?a?ciwe w?a?ciwo?ci Vermiculite u?atwiaj? monta?. Wylewa si? prosto z worka, po prostu przep?ywa do wszystkich potencjalnych miejsc strat ciep?a. Przykryj ca?? pod?og? na poddaszu ci?g?ym dywanem izolacji cieplnej, wypoziomowaniem i wykonanymi pracami! Pami?taj - nie ma nic do wycinania, kszta?towania lub zagi?cia, co czyni go idealn? ochron? wokó? rur lub kabli lub do nape?niania niewygodnych naro?ników. - Poprawa starej izolacji W wielu domach, gdzie izolacja poddasza zosta?a zainstalowana przez pewien czas, cz?sto jest niewystarczaj?ce wype?nienie, aby sprosta? dzi? wy?sze standardy. U innych pogarsza si?, os?abia lub jest ?le wy?o?ona. Vermiculit jest jednym z najprostszych sposobów na popraw? tego. Wspó?czynniki absorpcji d?wi?kuMikafil mo?e znacz?co przyczyni? si? do izolacji pomieszczenia i zmniejszy? przenikanie d?wi?ku mi?dzy pomieszczeniami podzielonymi na s?upki i ?cianami tynku.
  • Type: VOIDFILL
  • Colour: BR?ZOWY