Skip to main content

Tork Mini Liquid Soap S2 Premium

Kod produktu: MINI_LIQ_SOAP
WYBIERZ OPCJ?
Tork Mini Liquid Soap S2 Premium
Domyślny obraz
Myd?o Tork Mini Liquid Soap zapewnia nawil?enie i uzupe?nianie sk?adników sprawdzonych w ?agodnym myciu r?k.

Informacje o produkcie

Daj swoim go?ciom myd?o uniwersalne o ?wie?y zapach idealny do wszystkich rodzajów skóry. Myd?o Tork Mini Liquid Soap zapewnia nawil?enie i uzupe?nianie sk?adników sprawdzonych w ?agodnym myciu r?k. Nadaje si? do Dozowników P?ynnych Dozowników Tork, które s? ?atwe w obs?udze i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Bogata, nawil?aj?ca piana o ?wie?ym zapachu, aby od?ywia? skór? Certyfikat z oznakowaniem ekologicznym UE, co oznacza wysok? jako?? ?rodowiska naturalnego Szybkie i ?atwe nape?nianie potwierdzone ?atw? w u?yciu certyfikacj? przez Swedish Reumatism Association Zamykana butelka z jednorazowym u?yciem pompa zapewnia dobr? higien? i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego Butelka zapada, gdy zawarto?? jest u?ywana, zmniejszaj?c ilo?? odpadów
  • Refill Identifier: H2