Skip to main content

20 x 37 cali zielonych worków na ?mieci 30Mu

Kod produktu: GREEN_REF_SAC
PAKIET 200
20 x 37 cali zielonych worków na ?mieci 30Mu
Domyślny obraz
Z polietylenu o wysokiej g?sto?ci, te zielone plastikowe worki na ?mieci s? wszechstronne i mocne. To niezawodne rozwi?zanie, które zapewnia ekonomiczny i bezproblemowy sposób usuwania odpadów.

Informacje o produkcie

Wykonane z polietylenu o ma?ej g?sto?ci, te szare plastikowe worki na ?mieci s? wszechstronne i trwa?e dla wi?kszej wytrzyma?o?ci. S? one niezwykle niezawodne i wystarczaj?co mocne, aby dopasowa? si? do ró?nych pojemników i zapobiega? ewentualnym odcinkom lub zgnieceniom. Te worki zapewniaj? wi?ksz? wytrzyma?o?? i s? odporne na rozdarcia. Aby pozby? si? wielu form, worki te s? doskona?ym, bezpiecznym i ekonomicznym rozwi?zaniem. Idealny do ogólnego i codziennego u?ytku. Dost?pne w ró?nych rozmiarach.
  • Length mm: 940
  • Width mm: 500
  • Colour: ZIELONY
  • Material: HDPE
  • MU: 30