Skip to main content

Dozownik Tork Mini firmy M1 Bia?y Plastik

Kod produktu: 558000
PAKIET 1
Dozownik Tork Mini firmy M1 Bia?y Plastik
Domyślny obraz
Jest to wszechstronne rozwi?zanie o funkcjonalnym i nowoczesnym wzornictwie w profesjonalnych ?rodowiskach, w których wymagane jest czyszczenie r?czne i powierzchniowe.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Mini Centre w urz?dzeniu Elevation Design jest kompaktowym wszechstronnym rozwi?zaniem dla profesjonalnych ?rodowisk, w których wymagane jest czyszczenie r?czne i powierzchniowe. Szybko wycieraj powierzchnie dzi?ki funkcji nieograniczonego przep?ywu, która pozwala u?ytkownikom na jak najwi?ksz? liczb? wymaganych zada?. Dozowniki wysoko?ciowe maj? funkcjonalny i nowoczesny wygl?d. Jednor?czna obs?uga u?atwia stosowanie Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego, poniewa? u?ytkownicy docieraj? tylko do tego, co u?ywaj? Poprawa ogólnej higieny dzi?ki ?atwemu czyszczeniu Uniwersalny mechanizm blokady pomaga kontrolowa? nadu?ycia.
  • Length mm: 321
  • Height mm: 165
  • Width mm: 174
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: M1