Skip to main content

Tork Extra Mild Foam Soap S4 Premium Przezroczyste

Kod produktu: 520701
PAKIET 6
Tork Extra Mild Foam Soap S4 Premium Przezroczyste
Domyślny obraz
Myd?o Tork Extra Mild Foam jest mi?kkie i kremowe, a tak?e delikatne mycie r?k.

Informacje o produkcie

Zapewnia odwiedzaj?cych szczególn? trosk? o wra?liw? skór?. Myd?o Tork Extra Mild Foam jest mi?kkie i kremowe, a tak?e delikatne mycie r?k. Dzi?ki ?agodnym sk?adnikom oraz preparatowi pozbawionemu perfum i bezbarwo?ci myd?o to zmniejsza ryzyko podra?nienia skóry. Nadaje si? do dozowników myd?a Tork Foam, które s? ?atwe w u?yciu i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Formu?a Aunique bez siarczanu, która jest ?agodniejsza dla skóry, uzupe?nia sk?adniki nawil?ane Certyfikat z oznakowaniem ekologicznym UE, co oznacza wysok? jako?? ?rodowiska naturalnego Szybkie i ?atwe nape?nianie potwierdzone certyfikatem ?atwiejszego u?ycia przez Szwedzkie Stowarzyszenie reumatyzmu Zamkni?ta butelka z pompa jednorazowego u?ytku zapewnia dobr? higien? i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego Butelka zapada si?, gdy zawarto?? jest u?ywana, zmniejszaj?c ilo?? odpadów
  • Colour: PRZEZROCZYSTY
  • Capacity l: 1
  • Refill Identifier: H3